تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل