15 مهرماه روز ملی روستا بر تمام روستائیان زحمتکش و بی ادعای میهن اسلامی مان گرامیباد.