بسمه تعالی


والباقیات و الصالحات خیرٌ عند ربّک ثواباً و خیرٌ مَردّا (76مریم)


ارزش کارها به نسبت اهمیت و تاثیر فردی و اجتماعی قابل سنجش است و بر اساس معارف دینی هر کس اثرنیکی را بنیان گذارد نسبت به آثار آن تا هر زمان که بماند ماجور است .

اجرای طرح هادی در ملک آقای جواد غلامیان واقع در کوچه مشهد

    با عنایت به همکاری آقای جواد غلامیان عملیات تعریض و اجرای طرح هادی در ملک ایشان واقع در میدان دیزج، کوچه مشهد انجام گرفت. بدینوسیله از شهروند نیک اندیش جناب آقای غلامیان نهایت تقدیر و تشکر را داریم.