لایروبی و نظافت مسیرهای آب کوچه مشهد توسط پرسنل زحمتکش دهیاری دیزج خلیل انجام گرفت.

گزارش تصویری:


روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل