نصب چراغ و ایجاد روشنایی مسیر مریلو:


روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل