اطلاعیه

       به اطلاع کلیه همشهریان عزیزمی رساند باستناد نامه شماره  198/11/43/5 مورخه 96/07/02 مرکز بهداشتی درمانی دیزج خلیل، طبق نمونه های میکروبی، آبهای قناتهای داخل روستا جهت شرب، بدون گند زدایی مناسب نمی باشند. مراتب جهت اطلاع و اقدام به حضور اهالی محترم دیزج خلیل اعلام می گردد.


روابط عمومی دهیاری دیزج خلیل