ایجاد روشنایی در مزار مطهر شهداء دیزج خلیل با مشارکت دهیاری، اداره اوقاف و امور خیریه و اداره برق شبستر