بسمه تعالی

با عنایت به پیگیری قبلی و طی مراحل قانونی سند مالکیت با تایید نهایی شورای اسلامی به تعداد 60 فقره سند رسمی درخواستی مالکین املاک دیزج خلیل از طریق بنیاد مسکن در اداره ثبت نهایی و آماده صدور سند گردید.

دهیاری دیزج خلیل