بسمه تعالی

با عنایت به اختصاص خودوری حمل زباله مکانیزه و نظر به مصوبه شورای اسلامی مراحل تجهیز و تبدیل مخازن (حمل مخازن، برش و جوشکاری، نصب چرخ ها و بازوهای آهنی) در کارگاه دهیاری توسط پرسنل زحمتکش در حال انجام است.

دهیاری دیزج خلیل