مصاحبه خبرنگار مجله ندای سکوت با دهیار دیزج خلیل در راستای ارائه گزارش عملکرد سال 95 و اقدامات انجام شده