بازدید میدانی و بررسی طرح هادی دیزج خلیل با حضور مسئولین استانی و شهرستانی