اجرای طرح هادی در ملک آقای صادق افواج


طی مصالحه دهیاری با آقای حسین رضانژاد عملیات اجرای طرح هادی در ملک آقای صادق افواج در ورودی محله علیا نبش خیابان گلشن در حال اجرا می باشد.


اجرکم عندالله