تنظیف فضای سبز و معابر و مقابل دانشگاه توسط پرسنل زحمتکش دهیاری دیزج خلیل