طرح جدول گذاری در ضلع جنوبی آرامستان دیزج به متراژ 60 توسط دهیاری به پایان رسید.