بسمه تعالی 

با عنایت به مصوبه شورای محترم اسلامی جهت زیباسازی معابر دهیاری نسبت به اجرای جدول و سنگ فرش مسیر ورودی خیابان شهید شکوری و فضای سبز موجود با مشارکت آقای حسن افتخاری نمود که نهایت تقدیر و تشکر را از ایشان داریم .