حضرت امام خامنه ای : مصیبت فقدان امام به بزرگی امام بود.