عملیات پاکسازی و شن ریزی جهت ایجاد پیاده رو خیابان 25 متری